Monday, August 04, 2014

אנשים טובים באמצע הדרך. ערב ט באב, אנחנו זוכרים את חורבן בית המקדש, את הבית הנחרב בגלל שנאת חינם ואטימות. אני נזכרת השנה בגמילות החסדים המדהימה שכולנו היינו עדים לה בשבועות האחרונים, הנתינה, ההתנדבות, החסד של אמת. אני גם נפעמת מהחסד של אנשים בחו'ל שהתנדבו לעזור למשפחתי במשימתנו הנוכחית, לעזור לדוד שלי להתארגן לקרת עליה. נכון שיש עדײַן הרבה אכזריות ואטימות בעולמנו, עדיין יש די הרבה מה לתקן, אך כולי תקווה שבזכות האנשים הטובים עוד נזכה לגאולה שלמה.

No comments: